MTS Lisansüstü Programı Tanımı

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Neden…?

Mimari Tasarım alanındaki sorunsalları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek; sorunsallar karşısında çeşitli alternatif çözümler üretebilmek ve bunun eğitimini vermek; Mimari Tasarım eğitiminde ve araştırmalarında Türkiye’deki öncülüğünü sürdürebilmek; bilim, teknoloji ve sanatı mimari tasarım eserlerinde bütüncül bir biçimde sentezlemek; beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinler-arası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimari tasarım araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; geniş bir yelpazeden, farklı okullardan gelen ve tasarım alanlarında eğitilmiş tasarımcıları biraraya getirerek katılımcı zenginliğini ve rekabeti olumlu bir biçimde ortaya koymak ve böylece lisansüstü mimari tasarım eğitiminin kalitesini yükseltmek; birbirinden farklı araştırma yaklaşım ve yöntemlerini, metot ve tekniklerini ileri mimari tasarım araştırmalarında kullanabilmeyi öğretmek.

Kazanımlarınız

Öğrencilere, çok yönlü, yaratıcı ve eleştirel bakabilmeyi öğretmek; mimari uygulama ve kuramlardaki soru alanlarının farkında olmayı öğretmek; gerçek dünyadaki mimari tasarım sorunlarını eleştirirken niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapabilmeyi öğretmek; teknoloji ve insan faktörlerini, sanat ve bilimi birleştirerek üst seviyede düşünebilen ve derinlemesine araştırma yapabilen mimari tasarımcı formasyonu vermek.

Araştırma Konuları

Mimarlık kuramları, tasarlama kuramları, mimari yaklaşımlar
Estetik yaklaşımlar, mimaride algı, imaj, anlam ve kimlik
Çevre-davranış kuramları, kalite ve çevresel değerlendirme çalışmaları
Mimarlıkta insan bilimleri ve psikolojik içerikli çalışmalar, tasarlama ve düşünme
Kentsel çevre üzerine çalışmalar: Mimarlıkta sürdürülebilirlik, ekoloji
Tarihi çevrede yeni yapı, süreklilik, değişim üzerine çalışmalar
Mimari tasarım eğitimi
Teknoloji ve Mimarlık ilişkisi
Mimari tasarımda iletişim teknolojilerinin olanakları üzerine çalışmalar

Laboratuvar ve Donanım

Bilgi İşlem Laboratuvarı
Maket Atölyesi
İstanbul şehri ve kent merkezi en önemli laboratuvarımızdır.
Fakülte Kitaplığı
Süreli Yayınlar Kitaplığı

Araştırma Alanları

 • Tasarım, Kuram ve Eleştiri
 • Mimarlık Bilgisi
 • Tasarım Yaklaşım ve Yöntemleri
 • Tasarım Teknolojisi
 • Mimari Temsil
 • Mimari Anlam ve Form / Estetik
 • Mekân Morfolojisi ve Dizimi
 • Mekân Üretimi
 • Mekân ve Kültür Çalışmaları
 • Tasarımın Toplumsal İşlevi
 • Konut Çalışmaları
 • Tipoloji Çalışmaları
 • Mimari Tasarım ve Ekoloji
 • Mimarlık ve Tasarım Eğitimi
 • Mimarlık ve Kent
 • Disiplinler Arası Çalışmalar