MİMARLIK BÖLÜMÜ DİPLOMA PROJESİ ESASLARI

1. Diploma Projesi Amacı ve Kapsamı

Diploma Projesinin amacı; Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu, “İstenilen mesleki düzeye ulaştığını” kanıtlayan diploma projesini gerçekleştirmesi, jüri değerlendirmelerinde verilen genel eleştiriler yoluyla, mesleki olgunluk düzeyinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Diploma Projesinin kapsamı yukarıdaki amaç doğrultusunda jüri tarafından belirlenir. Diploma Projesi sonucu bir mimari ürün niteliği taşıyan “Mimari proje” çalışmasıdır.

2. Diploma Projesini Alabilme Koşulları

Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (MIM 492, MIM 492E) veya Diploma Projesi (MIM 4902, MIM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ sağlamış olması gerekmektedir.

3. Diploma Projesi Komisyonunun ve Jürisi/Jürilerin Oluşturulması ve Koordinasyonu

Diploma Projesi jürisi/jürileri her yarıyıl için Bölüm Başkanı tarafından belirlenen Diploma Projesi Komisyonu tarafından oluşturulur. Diploma Projesi Komisyonu Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan temel disiplin alanlarını temsil eden öğretim üye/görevlilerinden oluşur. Diploma Projesi Komisyonu üyeleri Bölüm Başkanlığı tarafından üç yıl süreli olarak görevlendirilir. Bölüm Başkanı Diploma Projesi Komisyonuna Başkanlık eder. Diploma projesi jürilerinin eşgüdüm içerisinde çalışması için her dönem için bir Diploma Projesi Koordinatörü Mimari Tasarım Proje stüdyo yürütücüsü öğretim üyeleri arasından Bölüm Başkanlığınca belirlenir. Diploma Projesi Komisyonu proje takviminin belirlenmesinden sorumludur.

Diploma Çekirdek Jürileri: Diploma Çekirdek Jürileri ikisi Mimari Tasarım Proje Stüdyosu yürütücüsü, biri de proje konusu ile ilgili disiplinlerden bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak üzere üç çekirdek üye ve bir araştırma görevlisi raportörden oluşur. Çekirdek jürilerdeki iki mimari tasarım stüdyosu öğretim üyesi Diploma Projesi Komisyonu’nun önerisi ile Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir. Bu iki üyenin önerdiği diğer disiplinlerden üçüncü çekirdek jüri üyesi de Mimarlık Diploma Projesi Komisyonu’nun onayı ile Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir. Raportör Araştırma Görevlileri Mimarlık Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilirler. Diploma Projesi Çekirdek Jürileri Diploma Projesi’nin verileceği dönemden en geç bir önceki yarıyıl içerisinde görevlendirilirler.

Jüri Başkanı: Her bir Çekirdek Jüri kendi içerisinden bir üyeyi Jüri Başkanı olarak seçer. Jüri başkanı, jüri faaliyetlerinin organize ve koordine edilmesini, yazışma ve duyuruların çalışma programı ve yönetmeliklere uygunluk biçimde hazırlanmasını sağlar; Diploma Projesi Koordinatörü ile gereken iletişimi sağlar ve çalışmaları yapar. Jüri çalışmaları sırasında oluşturulan tüm dokümantasyonu oluşturma, dağıtma, ilan etme, projelerin değerlendirilmesinde tutanakların ve notların kayıt altına alınması ve Diploma Projesi Koordinatörüne iletilmesi jüri başkanı sorumluluğundadır. Jüri Başkanları, Diploma Projesi Koordinatörü ile yapılacak olan koordinasyon toplantılarında Çekirdek Jürileri temsil ederler. Jüri Başkanının geçerli mazereti sebebi ile bulunamadığı koordinasyon toplantılarında vekalet vereceği Çekirdek Jüri üyelerinden birisi jüriyi temsil eder.

Diploma Proje Jürisi: Çekirdek Jüri proje föyünü hazırlar, Fakültedeki ilgili disiplinlerden öğretim üye/görevlileri arasından ve üniversite dışından akademi/uygulamadan (en fazla  üç üye olmak kaydı ile) beş veya  yedi üyeden oluşacak Diploma Projesi Jürisini önerisini belirler. Çekirdek Jürilerin önerdikleri konuların ve Fakülte içi ve dışından çağrılacak jüri üyelerinin uygunluğu Diploma Projesi Komisyonu’nca değerlendirilerek onaylanır. Bölüm Başkanlığı Jüri Üye Bilgileri, Diploma Projesi konuları ve takvimini İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na iletir. Jüriler, diploma konu posterleri ve proje föyleri ilgili akademik yarıyıl başlamadan en geç bir hafta önce Mimarlık Bölümü web sayfasında yayınlanır.

Jüriler ile Mimarlık Bölümü arasındaki ilişkiyi Diploma Projesi Koordinatörü yürütür.

4. Diploma Projesi Koordinatörü’nün Sorumlulukları

Diploma Projesi Koordinatörü öğrencilerin jürilere dengeli dağıtılmasında, kura çekiminde, Diploma Projesinin verilmesi, aşamaların yürütülmesi konularında, jüriler arası koordinasyonu sağlar. Koordinatör, Diploma Projesi alan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemine girişinden sorumludur.

Diploma Projesi Koordinatörü, “İstanbul Teknik Üniversitesi Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları” dahilinde Eskiz Sınavı’na giremeyen mazeretli öğrencilerin durumunu değerlendirerek, Bölüm Başkanlığı’na sunar. Toplamda birden fazla Ara Jüriye girmeyen öğrencilerin VF değerlendirmesini yapar ve değerlendirmeleri otomasyon sistemine girer.

Diploma Projesi Koordinatörü Diploma Projesi Föyü Teslimi, Ara Jüri, Eskiz Sınavı, ve Final Jürisi imzalı tutanaklarını oturumların yapıldığı gün sonunda takip ederek, kayıt altına alır. Diploma Projesi Komisyonu tarafından belirlenen takvimin eksiksiz uygulanmasından sorumludur. Jüri çalışmaları sona erdiğinde not değerlendirmelerini jürilerden alarak, final Jürisi’nin yapıldığı tarihten sonra en geç bir gün içerisinde ilan eder.

Diploma Projesi Koordinatörü dönem sonunda notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemine girişinden sorumludur. Diploma Projesi çalışmalarına ilişkin raporunu hazırlayarak Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

5. Diploma Projesinin Verilmesi

Diploma Projesinin konusu, Diploma Proje Jürisi tarafından Diploma Projesi Esasları çerçevesinde hazırlanacak proje föyü ve takvimi ile birlikte Diploma Projesini almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir.

Diploma Projesi Koordinatörü yukarıdaki esaslara uygun olarak, her biri 25 öğrenciyi geçmemek üzere, diploma jürisi öğrenci gruplarını eşitlik şartını gözeterek oluşturur. Özel durumlarda Koordinatör önerisi ve Bölüm Başkanı onayı ile her jüriye atanan öğrenci sayısı değişebilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı tercih ile yapılır. Jürilere kontenjan fazlası tercih olması halinde kura ile jüri grupları arasında öğrenci sayısı dengesi sağlanır.

Yaz okulunda Diploma Projesi verilmez.

6. Diploma Projesi ile İlgili Sınav ve Diğer Kontroller

Diploma Projesi süreci içerisinde, en az bir eskiz sınavı yapılır ve jüri tarafından değerlendirilir.

Diploma Projesi jürisi çalışma programı doğrultusunda, programda belirlenen tarihlerde yapılan ara jürilerde ve proje final teslimi sonrasındaki final jürisinde Diploma Projesini değerlendirir ve genel eleştirisini yapar.

7. Diploma Projesi Final Teslim İçeriğinin Oluşturulması ve Denetlenmesi

Diploma Projesi Jürileri,

  1. Vaziyet Planı
  2. Kat Planları / Yeterli Sayıda Kesit ve Görünüşler
  3. Sistem Kesiti (en az 1 adet) ve Detayları
  4. Jüri tarafından proje konusuna uygun olarak belirlenecek yerleşim kararları, mimari       programlama, vb. yaklaşımları açıklayan diyagramlar ve görsel anlatımlar
  5. Taşıyıcı Sistemi de içeren çizimler ve şemalar
  6. Yapı Teknolojisine ait açıklama ve çizimler
  7. Maket
  8. A3 boyutuna küçültülmüş sunum baskıları
  9. Açıklama Raporu
  10. Elektronik dosyalardan

oluşan Diploma Projesi Final Teslim Setinin kontrolü ile yükümlüdür.

8. Diploma Projesinin Teslimi ve Değerlendirilmesi

Diploma projeleri, jüri başkanları ve raportörler aracılığı ile Diploma Komisyonu tarafından belirlenen teslim saatleri arasında imza karşılığı mühürlenerek teslim alınır. Madde 7’de tanımlanan Diploma Projesi teslim setini süresinde ve tam teslim etmeyen veya tam teslim ettiği halde projesi başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, ilerleyen yarıyıllarda tekrar Diploma Projesi alabilir.

Jüri, Diploma projesi final teslimleri üzerinde toplu olarak inceleme ve değerlendirmelerini yapar.  Jüriler öğrencilere açık oturumlarda, her öğrenciye çalışmalarını açıklama olanağı verir. Değerlendirme, Toplu Jüri çalışmaları ve Eskiz Sınavı sonuçlarına bağlı olarak yapılır. Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır.

Diploma Projesi notlarının Öğrenci İşleri Sistemine giriş tarihini izleyen iki hafta içerisinde Diploma Projesi Komisyonu o yarıyıl içerisinde yürütülen diploma projeleri ile ilgili bilgileri (öğrenci sayıları, not dağılımı, yaşanan aksaklıklar v.b.) ve diğer değerlendirmeleri içeren bir raporu Bölüm Başkanı’na sunar.

9. Diploma Projesi Başarı Ölçütleri

Diploma Projesi alan öğrenciler, üç ara jüri ve bir final jürisinde sunum yapmak ve eskiz sınavlarına eksiksiz katılmakla yükümlüdür. Eskiz Sınavına girmeyen öğrencinin notu VF olarak değerlendirilir. Birden fazla ara jüriye girmeyen öğrenci VF notu ile değerlendirilir. Final projesini teslim etmeyen veya teslim edip final jürisine katılmayan öğrenci başarısız (FF) sayılır. Diploma Projesinin başarılmış sayılması için en az (CC) seviyesinde başarı notu alınması gerekir.

“İstanbul Teknik Üniversitesi Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları” sadece Eskiz Sınavı için geçerlidir.

10. Yürürlük

Bu esaslarda yazılı olmayan genel kurallar için Diploma Projesi alınması, teslimi ve sınavları ile ilgili “Senato Esasları” geçerlidir.

Bu esaslar 2018-19 eğitim/öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.