KET Lisansüstü Programı Tanımı

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Disiplinlerarası KENTSEL TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2002 yılında İTÜ Lisansüstü programlarının yeniden yapılanması sırasında güncellenmiş ve disiplinlerarası hale gelmiştir.

Program1988 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı kapsamında ŞEHİRSEL TASARIM Yüksek Lisans Programı olarak kurulmuş ve çok sayıda mezun vermiştir.

ÖZGÖRÜ (Vizyon)
İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Disiplinlerarası Programı -Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı özgörüsü, kentlerin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir disiplin olan Kentsel tasarım konusunda uzmanlaşan, konuyla ilgili kuram, uygulama, yöntem ve süreçlerine ait gelişmeleri değerlendiren kent tasarımcıları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.
The vision of urban design program is to educate the students to specialize in the field of urban design focusing on improving urban spatial quality and physical form, and to evaluate the recent events concerning to urban design theories, practices, methods and the process.

ÖZGÖREV (Misyon)
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının özgörevi, Kentsel tasarım kuramsal ve metodolojik açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyinin arttırılması, Kentsel alanların mekansal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama yetisinin geliştirilmesi ve diğer değerlerin kazandırılmasıdır. Programının bileşenlerine ait alt hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
The mission of urban design program is to provide a high level of background about the expansion of urban design theory and methodology; and to improve the skills of implementation about improving the spatial quality of urban area. 

PROGRAMIN GELECEĞE YÖNELİK AÇACAĞI UFUKLAR VE GETİRECEĞİ İLAVE YENİLİKLER
Kentsel Tasarım, değişen dünya değerleri karşısında kaybolan veya kaybolma sürecine giren yerel ve özgün değerleri korumada önemli bir uygulama aracıdır. Yaratıcı, estetik , topluma ve geçmişe saygılı Kentsel tasarım uygulamalarının önemi ve gereği kaçınılmazdır. Kentsel tasarım ölçeği, insan ölçeğine daha yakın ölçekte kentsel mekan ve çevre kalitesi düzeyinin artırılması konuları ile ilgilidir. Programın geleceğe yönelik açılımları ve getireceği yeniliklerin kapsamı, Kentsel tasarım konusunda uzmanlaşmayı sağlamak ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaları akademik düzeyde gerçekleştirebilmektir.
Urban design is an essential tool for conserving local and authentic values against to changing world. Therefore, creative, aesthetic urban design implementation which respects to society and the past is one of the key elements of urban design. Urban design is interested in the subjects of improving the quality of urban space and environment at a level of human-scale. The hypothetical and practical studies and the high level of background for the field of urban design are provided at the academic level.

Araştırma Alanları

  • Kentsel Dokuda Çevresel Kalite
  • Kentsel Tasarım Standartları
  • Kentsel Yenileme
  • Kentsel Koruma
  • Kentsel Sağlıklaştırma
  • Yeni Yerleşme Alanları Tasarımı
  • Kentsel İmaj ve Kimlik
  • Bilgisayar Destekli Kentsel Tasarım
  • Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarımı