Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 78
Lisansüstü Programları  › Doktora  › Mimari Tasarım Doktora Programı
Mimari Tasarım Doktora Programı

Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nur Esin, koordinatör
Doç. Dr. Sinan Mert Şener
Y. Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Doktora Programı; mimari tasarım eğitiminde ve araştırmalarında Türkiye'deki öncülüğünü sürdürmektedir.

Mimari Tasarım alanındaki sorunsalları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek; sorunsallar karşısında çeşitli alternatif çözümler üretebilmek ve bunun eğitimini vermek;  beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinler-arası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimari tasarım araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; birbirinden farklı araştırma, yaklaşım ve yöntemleri, metot ve teknikleri ileri mimari tasarım araştırmalarında kullanabilmeyi öğretmek, 'Mimari Tasarım' programının temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Doktora Programının Amacı:

 • mimarlıkta tasarım, kuram/eleştiri ve uygulama konusunda farklı yaklaşımların, stratejilerin, modellerin geliştirilmesi;
 • mekansal deneyim, çevresel anlam, kent belleği, imge, kimlik, estetik, etik gibi konuların güncel dinamikler çerçevesinde yeniden düşünülmesi;
 • insan çevre ilişkilerinde disiplinlerarası yapının sorgulanması; mekansal ilişkilerin kent, kültür, politika, ekonomi, vb. bağlamlarında gözetilerek eleştirel bir biçimde değerlendirilebilmesi; farklı disiplinlerle ilişkisi içinde mimarlığın anlaşılabilmesi ve yorumlanması;
 • mimari tasarım eğitimine ve mimari tasarım bilgisinin üretimine ilişkin yeni tasarım stratejilerinin geliştirilmesi;
 • konut yaşam alanlarının tasarımında öncü olabilecek, geleceğe yönelik olası düşüncelerin ve bilgilerin üretilmesidir.
 • bütün bunlarla birlikte programda edinilen deneyimin kurama/bilgiye ve kuramsal bilginin, uygulama dönük olarak geliştirilebilmesi.

Mimari Tasarım Doktora Programı Mimarlık eğitimini tamamlamış olan 'mimarlar'ın mesleğe atılmadan önce bilgisel ve düşünsel yapıtaşlarını tekrar sorgulamalarını, çeşitli açılardan tasarım problemine yaklaşabilmelerini; insan-toplum-tasarımcı üçgeninde düşünmeleri ve hayatın farklı katmanlarını tasarımın farklı katmanları olarak algılamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Okumaya, anlamaya, düşünmeye ve sorgulamaya yönelik eğitim sürecinde eleştirel düşünce ön plandadır.

Mimari Tasarım Doktora Programı özgörüsü, toplumsal bilinci yüksek, çok yönlü, yaratıcı ve eleştirel bakabilen; uluslararası düzeyde ürünler verebilecek tasarımcı mimarlar yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Mimari Tasarım Doktora Programı özgörevi; bilim, teknoloji ve sanatın mimari tasarım eserlerinde bütüncül  bir biçimde sentezlenmesini sağlamak; mekanın kurgulanmasında kuram ve uygulamanın birleşitiği, bilginin kaynağına inip irdeleyen felsefi temellere oturan bir sorgulamanın geçerli olmasını sağlamaktır.

 • yaşanan gerçeklik düzeyinde mimari tasarım bilgisini ve kuramsal yapısını yeniden sorgulama, irdeleme, bu yönde ileri araştırmalar yapabilme;
 • mimari tasarım ve temsil meselelerini eleştirel bir yaklaşımla, güncel gelişmeleri de göz önüne alarak farklı bağlamlarla ilişkileri de gözeterek yeniden düşünme;
 • konut sorununa ilişkin kararlarda disiplinler-arası düzeyde farkındalık kazanma ve öneri geliştirebilme;
 • kent ve mimarlık ilişkisi bağlamında ülke koşullarına özgü konuların keşfedilmesi ve bir araştırma stratejisine dönüştürülmesi;
 • alternatif yaşam çevrelerinin bütüncül bir yaklaşımla tasarımı...

Araştırma Konuları

 • Programın amaç ve ilkeleri doğrultusunda incelenebilecek konu alanları:
 • Mimarlık, Tasarım, Kuram / Eleştiri - Güncel Değerlendirmeler
 • Kent / Kültür, Mimarlık
 • Mimari yaklaşımlar, estetik yaklaşımlar, mimaride algı, imaj, anlam ve kimlik       
 • Mimarlıkta insan bilimleri ve psikolojik içerikli çalışmalar
 • Mekan, Dil, Anlam, Form     
 • İleri Tasarım Araştırmaları - Mimarlık ve Teknoloji
 • Mimari tasarımda iletişim teknolojilerinin olanakları üzerine çalışmalar
 • Mimari Tasarım ve Uygulama Sorunları
 • Mimari tasarım eğitimi
 • Güncel Konut Tasarım Sorunları
 • Kentsel çevre üzerine çalışmalar: Çevre-davranış kuramları, kalite
 • Mimarlıkta sürdürülebilirlik, ekoloji
 • Tarihi çevrede yeni yapı, süreklilik, değişim üzerine çalışmalar
Mimari Tasarım doktora programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.