Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 35
Lisans Programı  › Seçime Bağlı Dersler  › Bahar Yarıyılına Ait Seçime Bağlı Derslerin Listesi
Bahar Yarıyılına Ait Seçime Bağlı Derslerin Listesi

Mimari Tasarım Kuramları

Kodu: MIM 252 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Mimari tasarıma etki eden ve farklı disiplinler, bu disiplinlerden mimari tasarımı yönlendiren soysal ve kültürel, davranışsal kuramlar, mahremiyet, teritoryal alan, kişisel-sosyal alan kuramları, bilgi kuramı, tasarım yaklaşımları ve modelleri, Tasarımda bilgi ve mimarın rolü, katılım kuramı.

Theories of Architectural Design

Kodu: MIM 252E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Various Disciplines which influence architectural design, theories taken from those fields: social and cultural, behavioral theories, theory of privacy,territoriality, personal space-social space theories, Information theory, design approaches and models, the role of information and the role of the architect in design, theory of participation

Konutta Mekan Kullanımı ve Değerlendirmesi

Kodu: MIM 316 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Konut, ev, mekan kavramları, konut sorunu, nedenleri, çeşitli yönleri. Ülkemizde konut koşulları ve konut sorunu. Konutun mekansal açıdan irdelenmesi. Kullanıcı açısından sorunlar, kullanım sonrası değerlendirme. Çevre ve mekan ölçeğinde ortaya çıkan sorunlar. Farklı kültürlerde, farklı konut tiplerinde mekan kullanımları, alternatif mekan türleri ve kullanımları, farklı mekan kullanımlarının örnekler üzerinden değerlendirilmesi, seçilen örneklerin çevre-konut-kullanıcı açılarından tüm yönleriyle incelenmesi.

Bilgisayar ile Yapma Çevrede İklimsel Performans Değerlendirme

Kodu: MIM 318 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Yapma çevrede iklimsel performans değerlendirme probleminin tanıtımı; Yapma çevrede iklimsel performans değerlendirmede kullanılan bilgisayar programları; Bilgisayarla iklimsel performans değerlendirme örnekleri.

Tiyatro ve Konser Salonlarında Akustik Sorunlar

Kodu: MIM 326 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Sesin fiziksel özellikleri, ölçme ve değerlendirme; Kapalı hacimlerde sesin yayılması ve ortaya çıkan ses olayları: dalga sapması, ses yutuculuğu, yansıtıcılığı, karşılıklı yansıma, odaklanma ve ses iletimi, reverberasyon zamanı, tanımı, hesaplama ve ölçme yöntemleri; İdeal işitme koşulları için ölçütler (kriterler) ve subjektif kriterler: gürültü kontrolü ve ses yalıtımı, tek düze ses yalıtımı, yeterli ses yüksekliğinin elde edilmesi, konuşma ve anlaşılabilirliğin sağlanması, sakıncalı ses olaylarının önlenmesi, reverberasyon zamanı kontrolü için malzeme seçimi; Yapımı bitmiş konuşma ve müzik amaçlı salonların hacim akustiği performanslarının değerlendirilmesi ve iyileştirme uygulamaları.

Çağdaş Yapı Malzemeleri

Kodu: MIM 328 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Ülkemizde hiç üretilmeyen ya da üretimi ve kullanılması henüz yeterli düzeyde yaygınlaşmamış, ancak günümüz gereği olarak üretilmesi ve kullanılmasında büyük yarar görülen çağdaş yapı malzemeleri , seramik, ahşap, lamine ahşap, alçı kökenli malzemeler, kompozit malzemeler, betonarme, ısı,ses, ve

Mimarlık ve Psikoloji

Kodu: MIM 334 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

İnsan gereksinmeleri ve psikolojik temelleri. İnsan çevre ilişkisine yönelik kuramlar. İnsanın çevre içindeki davranışları. Mekan kullanımında mahremiyet, güvenlik, kişisel mekan, egemenlik alanı, vb. kavramlar. Mimari tasarım süreci ve psikolojik temelleri. Temel kavram ve kuramlar. Problem çözme yaratıcı/mantıksal süreçler, teknikler, tekniklerin uygulanması.

Mimarlıkta Mekan Analizi ve Teknikleri

Kodu: MIM 336 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Mekan kavramı, oluşumu ve bileşenleri. Mekanı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar. Mekan organizasyonu, mekansal değişimler. Farklı bina tipolojileri ve tasarım ilkeleri. Mekan analizi ve teknikleri, mekan ve bina tipleri örneklerinin sınıflanması. İçerik olarak mekan özellikleri ve ilişkileri açısından biçimsel ve morfolojik temelli analiz yöntemleri. Analiz tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması, tekniklerin uygulanması.

Detay Tasarımı ve İlkeleri

Kodu: MIM 338 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Sistem açılımı görüş açısından bütün ve detay ilişkileri, detay tasarımının etmenleri. İşlev, cisimler, davranışları, kuvvetler, I ve W momentleri, elastiklik, rijitlik, stabilite; birleşim ilkeleri; teknoloji ve üretim süreçleri. Kullanışlılık, yapılabilirlik, ekonomi, estetik, malzemeler ve özellikleri. Ahşap, metal, taş, plastik, seramik, beton, vd. Birleşim malzemeleri ve uygulama teknikleri. Bulon , perçin, çivi, yapıştırma, kaynak, lehim ve geçmeler. Malzemelerin işlenmeleri, malzeme cinsleri ve malzeme biçimleri. Üretim işlemleri; bir işlevsel bütünün detay çözümüne yönelik parametreler açısından analizi. Gereksinmelere bağlı olarak detay tasarımı. Örneklemeler ve sentez.  

Mimarlıkta Enformasyon Teknolojileri

Kodu: MIM 344 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Görsel/işitsel iletişim teknolojilerine ait genel bilgiler, tanımlar. Donanım ve yazılım olanakları.  Enformasyon teknolojilerine ilişkin bilgiler, Hypertext, hypermedia ve multimedia yapıları, kuramsal temelleri, özellikleri ve kullanım alanları. Bilgi ağları aracılığıyla çeşitli mimari kaynaklara ulaşma; İletişim ve bilginin paylaşımı amacıyla yeni ortamların oluşturulması. Sanal ortamlarda mimari tasarım. Sanal tasarım stüdyosunun organizasyonu ve bileşenleri. Sanal tasarım stüdyosunda işbirliği, görev paylaşımı, iletişim, tasarım ve temsil.

Architectural Theory and Modernism

Kodu: MIM 345E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

A discussion of twentieth century architectural theory. Discussion of modernist theories and simultaneous counter-theories, investigation of philosophical origins of modernism dating back to eighteenth century, understanding of the reflections of modern theories in related fields such as theater, film, visual arts anda literature, discussion of major texts in the related topics.

Fotoğraf

Kodu: MIM 356 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Anlatım aracı olarak fotograf; fotografın tarihsel gelişimi; fotografın temel ögeleri, ışık , kamera, film; objektifler ve ilgili kavramlar; kameralar, aksesuarlar; filmler, yapıları ve çeşitleri; doğal ve yapay aydınlatma ve aydınlatma araçları; fotograf çekim teknikleri; kadraj ve grafik kompozisyon; kompozisyon ilkeleri; karanlık oda çalışmaları ve ekipmanları; banyolar ve baskı teknikleri; fotograf kağıtları; kurutma ve parlatma.

Yapıyı Koruyucu Malzemeler

Kodu: MIM 358 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Yapıyı koruma kavramı. Yapıyı etkileyen ve hasar oluşumuna neden olan etkilerin analizi. Atmosferik olayların hasar oluşturması. Koruma yöntemleri ve kullanılan malzemelerin sınıflandırılması. Bitümlü malzemeler, mineral kökenli dış sıvalar, lateksli kaplama ve sıvalar, silikonlar, boyalar, boşluk dolduran kimyasal maddeler, macunlar, su tutucu bandlar, derz dolguları.

Design Principles of Building Elements

Kodu: MIM 360E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Objectives and scope of the course. Short review of systems approach, decision making process and performance approach. Principles of building elements design. Interrelations among man, environment and building elements. Performance analysis of building elements, environmental factors, performance requirements determined with regard to the basic functions of building elements, and performance of building elements in place. Forming of building elements, jointing and integration with building; and dimensional co-ordination, tolerances and fits in this context. Studio work: desin and/or evaluation of alternative solutions and selection, and detailing.

Doğal Verilerle Tasarım

Kodu: MIM 364 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Doğanın bir kavrayış ve bir zemin olarak önce kendi içselliğinde sonra da insanla kurduğu ilişkilerle tanınması. İlkelden geleceğe, mekan ve yere dair sorulan, araştırılan, tartışılan tüm biçimleniş ve yeralışlarla izleme alanının belirlenmesi. Güncel tasarlama problemlerinde arakesit sorunsalına hedef ve düşünsel ürün açısından olabilecek yaklaşımların tartışılması.

Mimarlıkta Serbest Anlatım Teknikleri

Kodu: MIM 366 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

İstanbul'un tarihsel değeri olan bölgelerinde, seçilmiş binalar ve çevrelerine ilişkin serbest el çizimlerinin yapılması; kontur, kör kontur, çabuk kontur, hareket çizimlerinin denenmesi; ton ve renk bilgisinin verilmesi; sözkonusu bölgelerin tarihsel ve kültürel karakteristik özelliklerinin tanıtılması; farklı malzeme ve tekniklerin gösterilmesi; ölçek, oran, ritm, dengenin tartışılması. 

Taşıyıcı Yapı Malzemeleri

Kodu: MIM 368 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Yapı malzemesi olarak beton, betonun doğası, avantajları ve sınırlamaları. Betonun tarihsel gelişimi, çimentolar. Portland çimentosunun hidratasyonu, suyun kalitesi, agregalar, beton katkı malzemeleri, taze beton özellikleri. Beton karışım hesapları, betonun karıştırılması, yerleştirilmesi ve kürlenmesi. Mimari beton. Betonun mekanik özellikleri, dayanıklılık ve diğer beton özellikleri. Betonda modern gelişmeler, Polimer betonu, lifli betonlar. Çelik ve ahşabın taşıyıcı malzeme olarak özellikleri.

Internal Sub-Division Systems in Buildings

Kodu: MIM 370E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Objectives, scope of the course and related definitions. Internal sub-divisions in building: division and separation walls, floors and ceilings. Performance analysis of these elements: environmental factor, performance requirements determined with regard to their basic functions, and their performance in place. Physical analysis of division and separation walls, floors, and ceilings. Forming dimensioning, jointing and integration of these elements. Studio work: design and/or evaluative alternative solutions, selections, detailing.

Tall Building Structures

Kodu: MIM 378E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Introduction. Design criteria. Loading. Frame structures. Wall structures. Frame-Wall structures. Suspended structures. Approximate analysis methods of tall building structures. Evaluation of some typical samples related to all system types.

External Wall Systems

Kodu: MIM 380E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Objectives, scope of the course and related definitions. External wall systems: load bearing heavy walls, light panel walls, cladding walls and curtain walls, and opaque and transparent component of the walls. Performance analysis of wall systems: environmental factors, performance requirements determined with regard to the basic functions of wall components and performance of walls in place. Physical analysis external walls. Forming, jointing and integration of the walls with buildings. Studio work: external wall design and/or evaluation of alternative solutions and selection, and detailing.

Mimarlıkta Biçimbilimsel Çalışmalar

Kodu: MIM 384 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Biçim tanımı, biçimbilimsel çalışmaların mimari tasarım ve değerlendirmede kullanım şekillerinin tanıtılması. Biçimin elemanları; kütle, mekan ve yüzey; elemanlararası ilişkiler,elemanlararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar, biçimbilimsel analiz teknikleri; plan analizleri, sirkülasyon analizleri, kesit analizleri, yapım tekniği/teknoloji-biçim analizleri, topolojik sınıflama ve analizler,bütünleşik analiz teknikleri.

Mimari Tasarımda Çevre Analiz Yöntemleri

Kodu: MIM 390 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Tasarım bilgisi üretme (gözlem, arşiv vb), ilgili bilgiyi ayıklama(soruna dayalı bilgi sistemi vb.), tasarım alternatifleri üretme (Zwicky Box, Sistematik Şüphe vb.), tasarım alternatiflerini birey ve grup içinde değerlendirme ve uygulama için teke indirgeme metot ve teknikleri (Sistematik Ağaç vb), güncel tasarım sorunları ve bitmiş projeler üzerinden uygulama.

Methods of Environmental Analysis in Architecture

Kodu: MIM 390E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Producing design knowledge (observation, archive, etc.), selecting relevant information (for design) (issue-based information system), generating design alternatives (Zwicky box, Systematic Doubt, etc.) , evaluation design alternatives by individual and by group in order to come up with one alternative to implement (Systematic Tree, etc.), contemporary design issues and application on finished projects.

Güneş Mimarisi

Kodu: MIM 394 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Güneş açıları, güneş ışınımı, güneş ışınımından optimum yarar sağlamak için tasarım parametrelerine (yer,yön,bina kabuğu,bina formu,bina aralıkları ) ilişkin uygun değerlerin tasarım sürecinde kullanılması, güneş evleri, güneş kontrolu araçları (bina yüzeylerine uygulanan güneş kontrolu araçları, dış çevrede uygulanan güneş kontrolu araçları), güneş kollektörleri, güneş kollektörleri prensibine göre çalışan duvar ve çatı elemanları.

Kültür ve Sanat Merkezlerinde Aydınlatma

Kodu: MIM 398 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Müzeler, sergi salonları, kütüphaneler, tiyatro, bale, sinema, konser ve kongre salonları gibi mekanlarda, kullanıcının görsel konfor gereksinmeleri. Bu gereksinmeleri karşılamada günışığının kullanılabilirliği, yatay ve düşey pencere dizaynı. Yapma aydınlatma sistemine ilişkin performans belirleme, ışık kaynakları, aygıtlar, dağıtım ve kumanda sistemlerinin seçimi. Bu sistemlerin, yapma iklimlendirme, akustik, yangın söndürme, ses-müzik sistemleri gibi diğer alt sistemlerle entegrasyonu.

Architect Sinan

Kodu: MIM 410E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

The milieu Sinan was brought up as an architect; Space, structure, mass and façade design of his buildings (mosques, mesjids, madrassas, baths, tombs, etc., complexes, bridges and water supply systems.) the experimental development of his design concepts; the use of building materials. His contribution to the Ottoman and world architecture.

Logic and Theory of Design

Kodu: MIM 420E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Architecture and architectural design: different approaches and models of design, computer aided design models. The structure of design activity: design process, characteristics of design problems and process, problem solving behaviour, heuristic reasoning and creativity, design psychology and cognitive strategies, mental imagery, visualization, knowledge in design. Designers in action: different approaches, strategies in form generation, normative and operative positions to guide design thinking. Design methodology: why methods, history of design methodology and recent developments, logic in design. Design tools.

Conservation of a World Heritage Site-İstanbul

Kodu: MIM 430E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Historical development of Istanbul from the Roman up to the end of the Ottoman period. Characteristics of the urban fabric with special reference to the Historical Peninsula, Beyoğlu, Eyüp and the Bosphorus villages. Major monuments and archaeological sites in Istanbul and problems related to their conservation. Principles of monitoring world heritage sites: legislation, financial issues, management strategies. Case study on a historic quarter of Istanbul: photographic survey of the monuments and other cultural property within the study area, description of environmental features, historical and visual analysis of the settlement , leading the proposals for the maintenance and better appraisal of the site.

Infill Problems in Urban Historic Sites

Kodu: MIM 433E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Typologies of buildings, groups of buildings and characteristics of streets, blocks, lots of various examples of historic centers. The main principles and data which must be taken in consideration for the construction of new buildings in densed historic areas. International decisions related to these principles. Discussions on the European and American examples of different important approaches. New buildings in historic centers of Istanbul and other Anatolian traditional towns and their evaluation.

Istanbul'da Koruma Sorunları

Kodu: MIM 434 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Dünya kentleri arasında özel yeri olan İstanbul'un farklı tarihi bölgeleri ve özellikleri. Bu bölgelerle ilgili alınmış tarihi çevre / tek yapı boyutunda kararlar ve sonuçlarından örnekler. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve İstanbul koruma kurullarının çalışmaları ışığında İstanbul'da korunabilirlik. Eski harita, gravür, resim ve fotografik belgelerle, çevre ve tek yapı ölçeğinde yok olan tarihi değerlerin ve yerlerine yapılanların seçilen örnekler üzerinde irdelenmesi.

Koruma Bilimine Giriş

Kodu: MIM 436 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Konservasyon ve restorasyon kavramları, 19. yüzyılda restorasyon anlayışı, restorasyon ve konservasyon kavramlarının 20. yüzyıl başındaki evrimleri. Çağdaş koruma anlayışında konservasyon kavramının yeri ve anlamı. Türkiye'deki koruma anlayışının evrimi. Taş, ahşap malzemeler, geleneksel yapılardaki kullanımları ve bozulma süreçleri. Geleneksel bağlayıcılar, harçlar, sıvalar, onarım harçları terkipleri ve yeniden üretim ilkeleri. Taş temizleme, sağlamlaştırma, bütünleme tekniklerinin evrimi. Yapay taş ve plastik onarımların mimari korumada kullanımı, ahşap yapıların koruyucu bakımı, konservasyonu ve restorasyonu.

Aletli Rölöve

Kodu: MIM 438 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Mimari koruma bağlamında rölövenin amaçları, işlevi ve hazırlama sistematiği. Aletli ölçme işlemlerinin saptama çalışmalarındaki yeri. Tarihi ve arkeolojik sitlerde optik ve elektronik aletlerden yararlanarak ölçüm yapılması ve uygulanması. Alan çalışmalarında elde edilen verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi, geleneksel yöntemler ve CAD'le rölöve çizimi.

Eski Yapıların Sıhhileştirilmesi

Kodu: MIM 444 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Eski yapı sıhhileştirilmesinin amaçları. Yapı grupları, müdahale biçimleri, onarım ilkeleri açısından ülkemizdeki yasal durum. Mülkiyet ve kullanıcı sorunu. Koruma modellerinin yasal, ekonomik ve sosyolojik açıdan tartışılması. Strüktürel durumun ve malzeme niteliklerinin belirlenmesi.Yapılacak müdahalenin boyut ve niteliği. Özel onarım ve sağlamlaştırma teknikleri. Yeni kullanımın gerektirdiği mekansal ve eleman ölçeğindeki uygulamaya yönelik öneriler. Getirilecek eklerin niteliği ve yapıyla bütünleşmesi sorunu. Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çağdaş konfor koşullarının yaratılması.

Tarihsel Yerleşimler ve Mekan Kültürleri

Kodu: MIM 446 | Dili: Türkçe Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Seçilen mekansal kurgunun incelenmesi; özgün malzeme çeşidi, taşıyıcı sistem, ölçek, oran, ritm ve biçimin araştırılması; mekansal ilişkilerin değerlendirilmesi, iç-dış mekan ilişkisi, mahremiyet, hiyerarşi, merkezi ve çizgisel oluşumlar üzerinde durulması; sosyo-kültürel yapının, araştırılması; sembolik değerlerin ve günlük yaşam kalitesinin belirlenmesi; semantik ve sentaktik boyutların ilişkilendirilmesi.  

Hafif Bileşenli Taşıyıcı Sistemler

Kodu: MIM 458 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Gazbetonun özellik ve üstünlükleri, Donatılı duvar ve döşeme elemanları ve projelendirme ilkeleri, Gazbeton uygulamaları, şantiye ziyareti, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'te yeralan bu tür binalarla ilgili ilkeler, Az katlı (2-3) katlı binalarda kullanılan hafif taşıyıcı sistemler, Hafif ve ağır taşıyıcı sistemli binaların deprem yükleri yönünden sayısal olarak karşılaştırılması, Özel konular

Solar Housing

Kodu: MIM 460E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Solar house concept, solar radiation as a heat source, solar angles, types, design principles and samples for solar collectors, solar houses as passive systems, solar houses as active systems.

Tarihi Kentsel Doku İçerisinde Çağdaş Tasarım

Kodu: MIM 462 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Tarihi kentsel doku kavramı. Tarihi kent dokusunun çağdaş yaşama entegrasyonu ile ilgili önlemler.Tarihi kent dokusu içinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek çağdaş yapılarla ve tarihi yapılarda çağdaş eklentiler ile ilgili yaklaşımların tartışılması. Kentsel kimlik kavramı ve tarihi kent dokusu içinde çağdaş yapıların kentsel kimliğe etkilerinin irdelenmesi. Dünyadan ve Türkiyeden konu ile ilgili örneklerin analizi ve değerlendirilmesi.

Antik Çağ'da Mimarlık ve Toplum

Kodu: MIM 464 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Antik Yunan felsefesine değinmeler; Aristoteles, Platon ve Polykleitosun sanar görüşleri; Vitruvius; Antik edebiyat metinlerinden seçmeler; Felsefe, mitoloji ve günlük yaşam arasındaki bağlar; Yunan ve Roma toplum yapısının kent düzenine yansımaları; Mimarlık ve heykel; Yapı türleri ve toplumsal alışkanlıklar.

Pascal ile Programlama

Kodu: MIM 467 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Bilgisayarların yapısı ve bilgisayarlara ilişkin temel tanımlar. Disk İşletim Sistemi (MS-DOS). Programlamaya ilişkin temel bilgiler. Mimari formun bilgisayara tanımında kullanılan modeller ve uygulamaları. Pascal programların genel yapısı ve program oluşturma süreci. Editör kullanma ve dosyalama. Pascal programlama dilinde değişken ve veri tipleri. Giriş-Çıkış Deyimleri, Kontrol Deyimleri, Döngü yapıları ve deyimleri, Alt Program Deyimleri. Mimarlık problemlerine dönük programalama uygulamaları. Pascal grafik deyimleri ile mimari formun bilgisayarda temsiline ilişkin uygulamalar.

The Changing Workplace

Kodu: MIM 480E | Dili: İngilizce| Saati: (3+0) | Kredisi: 3

The course will focus on a series of weekly topics,to discuss, analyze, and explore R&D workplaces in Turkey. The course seeks to understand and formulate the common elements occurring in the current R&D environment as well as future opportunities for workplaces to be agile to the changing practices. Throughout the course each student will do a comprehensive case study on an R&D workplace environment in Turkey. Through literature review,discussion and case study analysis a final report will be presented of principles, suggestions and trends the shared research observed through the course work.

İstanbul Katmanları

Kodu: MIM 481 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

İki hafta sınıfta teorik olarak yapılacak olan topografik ve tarihsel bir girişten sonra her hafta İstanbul'un bir başka semtinde ders devam edecektir. Burada semtin tarihi, sosyo-kültürel yapısı, farklı dönemlere ait yapılar ve geçirdikleri evrimler, yapısal değişiklikler, seminerler halinde yerinde incelenecektir.

Architecture, Cities and Cinema

Kodu: MIM 482E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

General content for architecture and cities in movies; architectural subjects in movies; reflections of architecture and cities for pre-modern, modern and post-modern periods in the cinema products; research and analysis methods for architecture and cities by using movies; movies that are based on the subjects of architecture and cities; house, housing usage, life style and family matters in the movies; examining the cities through the movies; research for the urban background in the movies; urban documentary films; documentary films for architects and architectural products; scene design of architectural and urban environment for the movies; architectural and urban environment design for the animation cinema.

Building Construction Techniques

Kodu: MIM 485E | Dili: İngilizce Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Objectives, scope of the course and related definitions. Buildings construction techniques: traditional, evolved traditional construction and building with ready made elements and components. Timber, reinforced concrete and steel construction techniques. Analysis of building construction techniques. Fabrication, storing, transportation, in-situ construction and assembly of building elements and components. Technical buildability. Studio and site works.

Tasarım Ekonomisi

Kodu: MIM 493 | Dili: Türkçe | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Ekonomiklik kavramı. Bir enformasyon ve karar süreci olarak tasarım süreci. Tasarım sürecinin evrelerinde verilen temel kararlar. Tasarım sürecinde verilen kararlar için kullanılabilecek karar modelleri. Tasarım sürecinde, kullanılan karar modelleri için gerekli bilgiler. Bina ilk yatırım maliyeti. Bina kullanım maliyeti. Ekonomik bina tasarımında bina maliyeti planlaması ve kontrolü. Bina tasarım sürecinin her alt evresinde kullanılabilecek maliyet tahmin (hesap) yöntemleri. Bina maliyetini etkileyen faktörler. Tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamalar.

Housing In Developing Countries

Kodu: MIM 495E | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3

Phenomenon of Migration from rural-to-urban; causes, positive and negative consequences; inquiring into housing issue of the Industrialized and industrializing countries, and comparing the two types of countries with respect to their approaches to housing; housing typology of the big cities in Developing countries; the cultural characteristics of low-income urban settlers, and the characteristics of their houses.

Design Drawing: Practical and Conceptual Approach

Kodu: MIM         | Dili: İngilizce | Saati: (3+0) | Kredisi: 3