Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 65
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 6. Yarıyıl Dersleri
6. Yarıyıl Dersleri

Mimari Proje VI

Kodu: MIM 312 | Dili: Türkçe | Saati: (2+6) | Kredisi: 5

Tasarım problemlerinde ele alınan binaların / bina gruplarının farlı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması; binaların kent ile ilişkilerinin sistemler bütün içerisinde ele alınması; binanın çevreye getireceği katkının, sorunların, çözümlerin araştırılması; karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; farklı strüktür, konstrüksiyon, üretim biçimleri ve karmaşık işlevlerin tartışılması; güncel mimarlığın ele aldığı problemlerin, tartıştığı konuların ve ulaşmaya çalıştığı yeni açılımların stüdyo içerisindeki tasarım problemleri aracılığıyla tartışılması.

Architectural Design VI

Kodu: MIM 312E | Dili: İngilizce | Saati: 2+6 | Kredisi: 5

Discussions regarding the inquiry of buildings / settlements at various scales and having different detail properties; buildings and their relationship with the urban environment considered as a unity of different systems; investigation of the positive and/or negative impact that the proposed building will impose on the environment, and search for alternative solutions as a response to this intervention; development of complex and multi-functional building programs and design proposals; introduction of alternative structures, construction techniques, and complex functions; assessment of problems related to contemporary architectural developments and introduction of contemporary issues into the studio.

Yapım Yönetimi ve Ekonomisi

Kodu: MIM 332 | Dili: Türkçe | Saati: (3+2) | Kredisi: 4

Temel kavramlar. Yapı üretiminde rol alanlar. Yapı üretim sürecinde yönetimsel ve ekonomik kararlar ve düzeyleri (sektör, firma, proje, işlem). Sistem olarak inşaat sektörü; kuruluşlar, işlevler, çevre elemanları. Tasarım ve yapım firmaları: işlevleri, örgütlenme biçimleri. İnşaat yatırımlarının değerlendirilmesi; fizibilite çalışmaları. İş usulleri, örgütlenme biçimleri ve sözleşmeler. Maliyet yönetimi; maliyet tahmini, planlaması ve denetimi, bina yapımında maliyeti etkileyen faktörler. Süre ve kaynak yönetimi; süre ve kaynak tahmini, planlaması ve denetimi. Şantiye yönetimi; şantiye planlaması, iş ilerlemesi denetimi. Risk yönetimi; risk planlaması, denetimi. Kalite yönetimi; kalite planlaması, denetimi, şartnameler. Enformasyon yönetimi; yapım yönetiminde enformasyon sistemleri. Yapı üretiminde üretkenlik; Mimarın yapı üretim sürecinin çeşitli evrelerindeki rolleri. Yapı üretiminde mevzuat. Mimarın mesleki sorumlulukları. Bina maliyeti hesabı, proje planlaması ve programlaması, ve fizibilite çalışmaları üzerine uygulamalar.

Construction Management and Economics

Kodu: MIM 332E | Dili: İngilizce | Saati: 3+2 | Kredisi: 4

Basic concepts. Participants of the building production. Managerial and Economic decisions at different levels (sector, firm, project, operational) of building production process. Design and construction firms; functions, organisational patterns. Evaluation of building investments; feasibility studies. Project delivery systems, organisational structures and, type of contracts. Cost management; cost estimation, cost planning and control, factors affecting building costs. Time and resource management; time and resource estimation, planning and control; site management, site planning, Quality management; quality planning and control, specifications. Information management; information systems in construction management. Productivity in building production. The role of architects in different stages of building production process. Construction laws and regulations. Progress control, changes, claims and disputes, progress measurement, progress payments, close-out. Practices on building cost estimation, project planning/programming and feasibility studies.

Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu

Kodu: MIM 421 | Dili: Türkçe | Saati: (2+2) | Kredisi: 3

Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinini tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinini açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi.