Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 161
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 5. Yarıyıl Dersleri
5. Yarıyıl Dersleri

Mimari Proje V

Kodu: MIM 311 | Dili: Türkçe | Saati: (2+6) | Kredisi: 5

Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekansal düzenleme ve taşıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleri. Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü yönetmeliği vb.). Yapı alt sistemleriyle ilgili statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması.

Çağdaş Mimarlık

Kodu: MIM 321 | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

Modernliğin Rönesans ve Aydınlanma dönemine dayanan kültürel temelleri ve tanımları. Modernlik projesine seçkinci yanıt: Art Nouveau. Modernlik ve Avangardlık: De Stijl, Ekspresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm. Bauhaus'un idealizmi ve gerçekçiliği. Biçim ve işlev kavramlarının sorgulanması. Modern mimalığın ilk ustaları. CIAM kongreleri. Mimarlık ve toplumsal sorumluluk. Modernliğin kent ölçeğine taşınması. Ilımlı arayış: Art Deco. Modernliğin karanlık yüzü: Totaliter mimarlık. 1950 ve 60'larda Modernizm: Uluslararası Üslup. Tarihi çevre duyarlılığı ve Modernizm'e ilk tepkiler. Postmodernizm, anlam ve biçimsel zenginleşme. Pop Art'tan ticari rüküşlüğe. Yeni Historisizm. Avrupa Postmodernizm'i. İnşa edilen felsefe: Dekonstrüktivizm.

Contemporary Architecture

Kodu: MIM 321E | Dili: İngilizce | Saati: 2 | Kredisi: 2

The social and culturel bases of odernity founded on the periods of the Renaissance and the Enlightenment. An elitist answer to the project of Modernity: Art Nouveau. Modernity and Avantgardism: De Stijl, Expressionism, Futurism and Constructivism. The idealism and realism of Bauhaus. Discussion on the concepts of form and function. The pioneers of modern architecture. The congress of CIAM. Architecture and social responsability. The application of modernity to the urban scale. The moderate modernity of Art Deco. The dark side of modernity: Totalitarian architecture. Modernism during the 1950's and 1960's: The International Style. The sensibility on the historic environment and the primary reactions against Modernism. Postmodernism: Meaning and form richness. From Pop-Art to the commercial kitsch. New Historicism.The European Postmodernism. Philosophy, which has been built: Deconstructivism.

Yapım Sistemleri

Kodu: MIM 331 | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

Yapı üretim sistemi kavramı. Yapı üretim sisteminin temel öğeleri; kaynaklar, süreç, ürün. Zorunluluklar; sistem çevresi, amaçlar, kriterler. Toplumsal ve teknolojik geliþmeler paralelinde yapý üretim sistemlerinin kaynaklar, süreç, ürün ve örgütlenme açýsýndan tekilden çoğula, küçük ölçekten büyük ölçeğe, basitten karmaşığa, genelden uzmanlaşmaya doğru değişimi. Yapım sektörünün özellikleri; yapý üretim sistemlerinin biçimlendirilmesinde ürün ve talep özelliklerinin rolü. Teknoloji-örgütlenme ilişkisi. Yapım sistemlerinin (teknolojilerinin) kaynak kullanımı/hız/kalite açısından değerlendirilmesi. Yapı üretim sistemi ve Yapım Sistemi seçiminde ilkeler; alternatif üretim sistemlerinin ve yapım teknolojilerinin tasarým sürecine etkilerinin değerlendirilmesi. 

Building Production Systems

Kodu: MIM 331E | Dili: İngilizce | Saati: 2+0 | Kredisi: 2

Definition of Building Production System (BPS). Elements of BPS: resources, process and product. Constraints of BPS: environment, aims, criteria. Production patterns in general; produce-to-order, produce-to-stock, individual, batch type, mass production. Development of BPS from standpoints of resources, process, product and organisation by the effects of social and technological changes. Construction technologies and their effects on design. Conventional, traditional, rationalized and industrialized technologies, their advantages and restrictions. Characteristics of building sector. The product characteristics and demand characteristics in the building production. Evaluation of building systems in terms of resource utilization/speed/quality. Principals in selection of building production system and construction technology; Evaluation of alternative building production systems and construction technologies on design process

Şehircilik ve İmar Hukuku

Kodu: MIM 341 | Dili: Türkçe | Saati: 2+2 | Kredisi: 3

Şehir Planlama süreci ve tarihsel gelişimi. Şehirsel öğeler: Çalışma, yaşama, dinlenme alanları ve ulaşım. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları. İmar planları, amaçları ve ölçekleri. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile mimarlık ilişkileri. Şehirsel Tasarım İlkeleri. Şehirsel mekan dokusunun oluşumu. Uygulama çalışması: Tarihsel süreç içinde gelişmiş bir şehir parçasında, 1/1000 ve 1/500 ölçekte, şehirsel öğelerin mekan dokusunun analizi, problemlerin tanımlanması ve öneriler.