Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 81
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 4. Yarıyıl Dersleri
4. Yarıyıl Dersleri

Mimari Proje IV

Kodu: MIM 212 | Dili: Türkçe | Saati: (2+6) | Kredisi: 5

Çevre koşullarını çok yönlü olarak tasarım problemlerine veri olarak kullanabilme becerisini geliştirecek tasarım konuları; mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon, detay ile birlikte ele alınması; farklı detay düzeylerinde çalışılması gereken tasarım problemleri; çok karmaşık olmayan yapı/yapı grubu tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi; teknik verilerin tasarım süreçlerine dahil edilmesi; tüm tasarım alanları ile ilgili bilgilendirme ve araştırma çalışmalarının yapılmasını amaçlayan seminerler; İstanbul’daki güncel mimarlık tartışmasının sağlıklı olarak yapılabilmesi amacıyla alan gezilerinin yapılması.

Avrupa Mimarlığı Tarihi

Kodu: MIM 222 | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

Üslup kavramı, Ortaçağ olgusu ve günümüzde değişen imgesi. Romanesk dönem mimarlığı. Yığma yapının strüktürlenme süreci ve Gotik. Rönesans'ı ortaya çıkaran koşullar: Kapitalizm ve Hümanizma. Kentsel kültürün yeniden oluşması. Rönesans kuralcılığından Maniyerizm'in öznelliğine geçiş ve nedenleri. Barok ve Rokoko dönemlerinde mimarlığın karmaşıklaşması: Tümel tasarım, çok katmanlılık, mekan ve ışık etkisinin tasarlanması. Mutlakiyet, saray ve kent tasarımı. Osmanlı Batılılaşma mimarlığı. Modernliğin ilk belirmesi: Aydınlanma mimarlığı. Historisist çoğulculuk. Endüstri devrimi: Yeni yapı malzemeleri ve türleri. 19. yüzyıl kentleri.

History of European Architecture

Kodu: MIM 222E | Dili: İngilizce | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

The concept of style. Medieval period as a phenomenon and its changing image Romanesque architecture. The process of structuralization of masonary architecture towards Gothic. The conditions of the genesis of the Renaissance: Capitalism and Humanism. The re-emergence of the urban culture. The shift from the regularity of the Renaissance to the subjectivitiy of Mannerism and its reasons. The complexity of architecture during the periods of Baroque and Rococo: Total and multi-layered design. The introduction of light and spatial effects in architecture. Absolutism, palace and city. The architecture of Ottoman Westernization period. The first appearance of Modernity: The architecture of Enlightenment. Historicist pluralism. Endustrial revolution: New materials and building types in architecture. The city of the 19th century.

Betonarme Yapılar

Kodu: MIM 232 | Dili: Türkçe | Saati: (2+2) | Kredisi: 3

Giriş. Betonarmenin malzeme olarak tanıtılması. Hesaplamada kullanılan hipotez ve yönetmelikler. Taşıma gücü yönteminin özellikleri. Taşıma gücüne göre bileşik eğilme. Basit eğilme (dikdörtgen ve tablalı kesitler). Kolonlar. Karşılıklı etki diyagramı. Kesme kuvveti ve burulma etkisindeki betonarme kesitler.. Alt yapı sorunları ve temeller. Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması kuralları. Betonarme iskelet yapılar. Özellikleri olan betonarme yapılar. Yüksek yapılar. Büyük açıklıkların örtülmesi. Betonarme bir yapının taşıyıcı sistemi üzerinde çözümlerin geliştirilmesi. Uygulama saatlerinde, seçilen tipik betonarme eleman/sistem örneklerine ilişkin çözümlerin öğrencilere yaptırılması.

Çevre Kontrolu Stüdyosu

Kodu: MIM 242 | Dili: Türkçe | Saati: (2+6) | Kredisi: 5

İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.), yapma çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması. Işığın tanımı ve fotometrik büyüklükler, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), doğal aydınlatma sistemi tasarımı, yapma aydınlatma sistemi tasarımı bütünleşik aydınlatma tasarımı. Ses, insan sağlığı ve ses ilişkisi, işitsel konfor, ses kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, bina aralıkları ve konumları, hacim boyutları ve konumları, hacim formu, yapı kabuğu, engeller, vb.), yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden sistem olarak tasarlanması, salonların akustik tasarımı. Isıtma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve ögelerinin mimari çözümler ile entegrasyonu. Yapıda temizsu sağlama sistemi ve ögeleri, atım donatımı sistemi ve ögelerinin tanıtılması, bu sistemlerle ilgili fonksiyon alanlarının düzenlenmesi. Yangın olayı, yangın kontrolunda rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yerleşme sıklığı, hacimlerin organizasyonu, yangın merdivenleri, vb.), yangından korunmada yapma çevrenin pasif ve aktif sistemler olarak tasarlanması. Türkiye' de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması (yangın yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, vb.)

Environmental Control Studio

Kodu: MIM 242E | Dili: İngilizce | Saati: 2+6 | Kredisi: 5

Climate and climatic elements, climatic comfort, design parameters related to built environment which are effective on climate and energy control (site, orientation, building envelope, building form, building distance, etc.), design of built environment as energy efficient passive climatization system. Definition of light, photometry, visual comfort, design parameters related to built environment which are effective on light control (windows, room dimensions, reflectivities of internal surfaces, obstructions, artificial light sources, etc.), design of natural lighting system, design of artificial lighting system and installation, integrated lighting system. Sound, human health and noise relation, acoustical comfort, design parameters related to built environment which are effective on noise control (site, building distances and orientation, room form, building envelope, obstructions, etc.), design of built environment as noise control system, acoustical design of halls (for speech and music). Heating systems and their elements, integration of these systems and their elements with architecture, ventilation systems and their elements, climatization systems and their elements. Water supply system of buildings and its elements, waste water system and its elements, sanitary application. Fire control, design parameters related to built environment which are effective on fire control (settlement density, organization of rooms, fire stairs, etc.), design of built environment as passive and active fire safety systems. Regulations current in Turkey (fire regulation, noise regulation, heat control regulation, etc.)

Yapı Elemanları Tasarımı

Kodu: MIM 244 | Dili: Türkçe | Saati: (1+3) | Kredisi: 2,5

Yapı elemanlarının, tasarımı ve bütünlenmesi. Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar çerçevesinde yapı elemanı sistemlerinin tasarımı. Yapı elemanları sistemlerinin, bütüncül bakış açısı doğrultusunda birbirleri ile bütünlenmesi (çatı/dış duvar, dış duvar/pencere-kapı, dış duvar/döşeme, döşeme/düşey sirkülasyon, dış duvar/iç bölme, döşeme/iç bölme, v.b.).

Uygulama – Stüdyo Çalışması: Verilen ölçüt ve sınırlara göre her bir yapı elemanı ve bileşeninin analizi, tasarımı, bütünlenmesi ve ilgili teknikler ile anlatımı.

Building Element Design

Kodu: MIM 244E | Dili: İngilizce | Saati: 1+3 | Kredisi: 2,5

Design and integration of building elements. Design of building element systems whit in the frame work of constructional design requirements, criteria and resources. Integration of building element systems in line with the holistic approach (roof/exterior wall, exterior wall /window-door, exterior wall/floor, floor/stair, exterior wall/partion, floor/partion etc.) Aplication-studio work:Analysis, desing and integration of each building element and its components according to pre-defined criteria and constraints.