Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 100
Lisans Programı  › Zorunlu Dersler  › 2. Yarıyıl Dersleri
2. Yarıyıl Dersleri

Mimari Proje II ve İleri Anlatım Teknikleri

Kodu: MIM 112 | Dili: Türkçe | Saati: (3+9) | Kredisi: 7,5

Bina, kentsel çevre, doğal çevre ilişkilerinin basit tasarım problemleri yoluyla tarışılması; konstrüksiyon ve strüktürel sistemler konularının geliştirilmesi; belirli tasarım konularında program geliştirme becerilerinin kazandırılması, seminerler ve ödevler aracılığı ile çağdaş mimarlık örneklerinin ve yaklaşımlarının tartışılması, mimarlığın diğer tasarım alanları ile ilişkisinin basit deneyler ile tarışılması, fotoğraf, video ve animasyon teknikleri; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması ve değerlendirilmeleri amacıyla gezilerin yapılması.

İlkçağ ve Bizans Mimarlığı Tarihi

Kodu: MIM 122 | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinin başlıca devirleri. Anadolu'nun Hitit, Urartu uygarlıkları. Antik Yunan, Roma ve Bizans mimarlıklarının başlıca üslup özellikleri, ilişkiler ve etkileşimler, süreklilik. Dini mimari, temsili mimari ve günlük çevre yapılarından, toplum ve kültür çerçevesi içinde örnekler. Resim, heykel ve el sanatları, bunların mimarlıkla bağlantıları. Konstrüksiyon çeşitleri. Plan tipleri. Mimari gelişim sürecinde önemli yeri olan yapılar.

Mukavemet

Kodu: MIM        | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

Giriş. Kuvvet kavramı. Bir noktada kesişen kuvvetler. Paralel kuvvetler. Kuvvet çifti ve moment. Düzlem kuvvetlerin genel hali. Ağırlık merkezi. Mesnetler. Yükler. Sürtünme. Kafes sistemler. Kablolar. Atalet momenti. İç kuvvetler. Gerilmeler. Şekil değiştirmeler. Normal kuvvet etkisi. Kesme kuvveti etkisi. Burulma momenti etkisi. Eğilme momenti etkisi. Elastik eğri. Kesmeli eğilme etkisi. Bileşik eğilme. Çubukların burkulması.

Yapı Bilgisine Giriş

Kodu: MIM 162 | Dili: Türkçe | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Yapı alt-sistemlerinin tanıtılması. Yapı elemanlarının (duvar, döşeme, çatı, merdiven, iç bölme) birer sistem olarak ele alınarak, yapılarının ve yapım yöntemlerinin örnekler ile ortaya koyulması.  

Introduction to Building Construction

Kodu: MIM 162E | Dili: İngilizce | Saati: (2+0) | Kredisi: 2

Concepts of building, architectural and construction technology. Introduction of building and construction methods according to the systems approach. Interaction of user-environment-building and introduction of environmental factors and expected performance characteristics in this context. Introduction of building subsystems. Presentation of building and construction methods with examples by considering building elements (wall, floor, roof, stairs, partitions) as systems.